• 08 1921 8060
 • geeraff88@gmail.com
 • 09:00-17:00 (Mon-Sat)

How to Order

 • Meet & Agree
 • Idea & Concept
 • Design & Create
 • Build & Install

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 1. งบประมาณเบื้องต้น

ลูกค้าสามารถทราบงบประมาณเบื้องต้นโดย จากการประมาณเป็นความยาวต่อเมตร โดยราคาจะแตกต่างกันตามประเภทของวัสดุ     รูปแบบ และรายละเอียดการใช้งานภายใน   ความสูงประมาณ 2.60 เมตร  โดยมีประมาณการต่างๆตามการใช้วัสดุตกแต่งดังนี้

 • วัสดุปาร์ติเกิลบอร์ดกรุผิวเมลามีน ราคาเริ่มต้นที่  30,000 บาทต่อเมตร
 • วัสดุแผ่น MDF กรุลามิเนท  ราคาเริ่มต้นที่ 35,000บาทต่อเมตร
 • วัสดุแผ่น HMR กรุลามิเนท  ราคาเริ่มต้นที่ 37,500บาทต่อเมตร
 • วัสดุไม้อัดยาง มอก.โครงไม้สักจ๊อยส์ ราคาเริ่มต้นที่ 42,500 บาทต่อเมตร

หากอยู่ในงบประมาณและต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้น ต้องการให้เสนอรูปแบบ วัสดุ ตัวอย่างสี ลวดลายไม้ ขนาดและราคาที่แน่นอน จะเป็นขั้นตอนต่อไป

 1. การเสนอรูปแบบละเอียดและงบประมาณที่แน่นอน

ลูกค้าส่งแบบแปลนที่ระบุขนาดพื้นที่  ภาพถ่าย ชื่อและสถานที่ตั้งของโครงการ (หากไม่สะดวกจะให้ทางบริษัทฯเข้าไปสำรวจพื้นที่เองก็ได้  โดยบริษัทขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเงิน 3,000 บาท จะหักเงินส่วนนี้คืนเมื่อได้รับการว่าจ้าง  )

เลือกรูปแบบหรือสไตล์ที่ต้องการ

บริษัทฯ นำเสนอรูปแบบและราคาที่แน่นอน   เสนอระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

 1. การทำแบบรายละเอียดและสัญญา

บริษัทฯขอรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นเงิน 15 % ของราคาที่เสนอไปเพื่อทำการออกแบบ

บริษัทฯเสนอแบบรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน ตัวอย่างวัสดุต่างๆ  ตัวอย่างสี ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบ เช่น ฟิตติ้งต่างๆ  ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น

จัดทำสัญญาและเสนองวดการเบิกค่าใช้จ่าย

 1. การผลิตและติดตั้ง

แจ้งความคืบหน้าในการผลิตให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ

แจ้งกำหนดการติดตั้ง และวางแผนเตรียมความพร้อมที่หน้างาน เช่น งานแก้ไขปรับระบบ       ไฟฟ้า  เสริมความแข็งแรงที่ผนังและฝ้าเพดาน  การป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ เป็นต้น

ทำการติดตั้งตามรูปแบบ   ตรวจสอบ และทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน