Giselle

ตู้เสื้อผ้าบิวอิน Wardrobe แบบมีหน้าบาน สีพ่นขาวแบบ wardrobe ที่แยกการจัดเก็บเสื้อประเภทต่างๆ กระโปรง กางเกง เครื่องประดับ กระเป๋าขนาดต่างๆ รองเท้า ฯลฯ ไว้ในพื้นที่เดียวกัน การออกแบบเน้นให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ละคน

สามารถเลือกการจัดเก็บจากลิ้นชักและราวแขวนแบบต่างๆ ราวแขวนกางเกงติดรางเลื่อนแบบ softclose ที่จัดเก็บรองเท้าติดรางเลื่อนแบบ softclose ช่องเก็บของมีค่าที่อยู่ด้านล่างของตู้ ช่องเก็บเครื่องประดับ ชั้นกระจกวางกระเป๋าสะพาย กระเป่าถือที่ใช้งานบ่อยๆ กระจกเงาขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังบานตู้ โคมไฟที่อยู่ด้านบนเปิดปิดตามการใช้งาน ภายในของตู้ด้านบนสำหรับเก็บกระเป๋าเดินทางจนถึง หรืออาจเก็บชุดเครื่องนอนหรือกล่องใส่เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)